rayدیشب رفتیم «سینما پردیس تماشا» واقع در یافت آباد تهران، فیلم «شیار۱۴۳» را دیدیم و با پدیدۀ عجیبی مواجه شدیم، روی صندوق رای گیری یک کاغذ A4 گذاشته بودند از طرف خانۀ سینما که «در این سانس، استثناً! نظرسنجی برگذار! نمی‌شود-خانۀ سینما»

برگه ای که در عکس می‌بینید را مراقب سینما که از سوال اصرار مردم خسته شده بود برداشت و در جای دیگری چسباند و دست آخر که این راهرو خالی شد، برگه را سرجایش بازگرداند و من عکس گرفتم تا از «خانۀ سینما» بپرسم، چرا رای مردم این طرف را حساب نکردید؟ همانطور که می‌بینید، رای “خیلی پسندیدم” سر به فلک کشیده است. سوالی است ساده …